Nhà trường có 37/37 giáo viên có trình độ chuyên môn từ Trung cấp sư phạm trở lên đạt 100%. Trong đó có 29/37 giáo viên có trình độ trên chuẩn = 78,4% (Trong đó có 4/37 giáo viên có trình độ cao đẳng đạt 10,8 % và 25/37 giáo viên có trình độ Đại học đạt 67,6%). Có 8 giáo viên đang theo học lớp Đại học.

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25 - 36 tháng: 107 cháu với 3 lớp, 8 cô giáo

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 124 cháu với 3 lớp, 7 cô giáo

Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 175 cháu với 5 lớp, 10 cô giáo

Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 186 cháu với 6 lớp, 12 cô giáo