Kho học liệu

Chọn cặp từ phù hợp trong khung điền vào chỗ trống: | Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo

6. Chọn cặp từ phù hợp trong khung điền vào chỗ trống:

a. rừng, …… biển

b. Bên …..bên

c. Mau sao thì …, vắng sao thì

a. rừng lên biển xuống

b. Bên lở bên bồi

c. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa

Related Articles

Back to top button