Kho học liệu

Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống: | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

4. Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống:

a. (rải, dải, giải):

……..lụa

……….thưởng

………….sỏi

(rao, dao, giao):

tiếng………….

………hàng

đồng…………

b. (vành, dành, giành):

……………nón

…………..dụm

………….. chiến thắng

(vang, dang, giang)

………….sơn

………….dội

…………..tay

 

 

a. (rải, dải, giải):

dải lụa

giải thưởng

rải sỏi

(rao, dao, giao):

tiếngr ao

giáo hàng

đồng dao

b. (vành, dành, giành):

vành nón

dành dụm

giành chiến thắng

(vang, dang, giang)

giang sơn

vang dội

dang tay

 

Related Articles

Back to top button