Kho học liệu

Chuyển các câu kể dưới đây thành câu khiến: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Chuyển các câu kể dưới đây thành câu khiến:

a. Bé tô màu bức tượng.

b. Chúng mình đi xem xiếc.

c. Các em chọn màu sắc phù hợp với bức vẽ.

a. Bé hãy tô màu bức tượng đi nào!

b. Hay chúng ta đi xem xiếc đi.

c. Các em hãy chọn màu sắc phù hợp với bức tranh này.

Related Articles

Back to top button