Kho học liệu

Chuyển câu “Mèo con chạy.” | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Chuyển câu “Mèo con chạy.”

a. Thành câu hỏi

b. Thành câu khiến

 

a. Thành câu hỏi

– Con mèo con chạy đi đâu rồi?

b. Thành câu khiến

– Mèo con chạy ra kia!

Related Articles

Back to top button