Kho học liệu

Có bao nhiêu phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam? | SBT công nghệ 7 chân trời

6. Có bao nhiêu phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam?

A. 2 phương thức trồng trọt.

B. 3 phương thức trồng trọt.

C. 4 phương thức trồng trọt.

D. 5 phương thức trồng trọt.

7. Hãy cho biết đặc điểm của mô hình trồng trọt công nghệ cao.

8. Hãy chọn thủ tự đúng của các bước trong quy trình trồng cây.

A. Chuẩn bị giống cây trồng → gieo trồng → chuẩn bị đất trồng — chăm sóc cây trồng — thu hoạch

B. Chuẩn bị giống cây trồng – chăm sóc cây trồng → chuẩn bị đất trồng → gieo trồng — thu hoạch

C. Chuẩn bị đất trồng – chuẩn bị giống cây trồng → gieo trồng – chăm sóc cây trồng → thu hoạch.

D. Chuẩn bị đất trồng → gieo trồng → chuẩn bị giống cây trồng – chăm sóc cây trồng → thu hoạch

9. Hãy kể một số loại cây có thể trồng bằng phương pháp giâm cành ở địa phương. Vi sao địa phương em áp dụng hình thức giảm cảnh cho loại cây đỏ?

10. Hãy chọn thử tự đúng của các bước trong quy trình giâm cảnh

A. Chuẩn bị cành giâm → giảm cành vào giả thể — chuẩn bị giả thể giảm cành — chăm sóc cảnh giảm.

B. Chuẩn bị cành giâm→ chuẩn bị giả thể giâm cành → giảm cảnh vào giả thể — chăm sóc cảnh giảm.

C. Chuẩn bị giả thể giâm cành – giảm cảnh vào giả thể — chuẩn bị cảnh giậm — chăm sóc cảnh giảm.

D. Chuẩn bị giá thể giâm cành — chuẩn bị cành giâm – giảm cảnh vào giả thể — chăm sóc cảnh giảm.

11. Điền các cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống (chất gây biển đổi gen, kích thích sinh trưởng; đất trồng, nước tưới, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón)

Trồng trọt theo phương pháp hữu cơ là sử dụng (1) …..không chứa chất độc hại, không bị ô nhiễm, sử dụng (2) (hữu cơ); không sử dụng (3) có nguồn gốc tự nhiên để cây phát triển nhanh.

12. Hãy kể tên một số việc làm giúp đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trưởng trong trồng trọt.

6. B

7. Đặc điểm của trồng trọt công nghệ cao:

  • Ứng dụng các quy trình canh tác tiên tiến, canh tác hữu cơ, công nghệ sinh học,..
  • Sử dụng các giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao.
  • Ứng dụng các thiết bị và các quy trình quản lí tự động hóa.

8. C

9. 

Ở địa phương em đã tiến hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp :

Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép, chiết cành.. với loại cây cao su, nhản, mận, bưởi..

 

 

10. A

11. Trồng trọt theo phương pháp hữu cơ là sử dụng (1) CHẤT BIẾN ĐỔI GEN không chứa chất độc hại, không bị ô nhiễm, sử dụng  CHẤT KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG có nguồn gốc tự nhiên] (hữu cơ); không sử dụng (3) THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT có nguồn gốc tự nhiên để cây phát triển nhanh.

12.

– Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng chất hữu cơ

– Để vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định.

Related Articles

Back to top button