Kho học liệu

Đánh dấu v vào L cho biết dấu gạch ngang trong các câu tìm được ở bài tập 6 dùng để làm gì? | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

7. Đánh dấu v vào [] cho biết dấu gạch ngang trong các câu tìm được ở bài tập 6 dùng để làm gì?

[] Đánh dấu chỗ bắt đầu câu kể

[] Đánh dấu chỗ bắt đầu câu hỏi

[] Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân

Đáp án: Đánh dấu chỗ bắt đầu câu hỏi

Related Articles

Back to top button