Kho học liệu

Đặt 1 – 2 câu nói về hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trong câu có từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? hoặc ở đâu? | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Đặt 1 – 2 câu nói về hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trong câu có từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? hoặc ở đâu?

– Lớp em cùng nhau dọn rác dưới sân trường

Related Articles

Back to top button