Kho học liệu

Dấu hai chấm trong các câu ở bài tập 5 được dùng để làm gì? | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Dấu hai chấm trong các câu ở bài tập 5 được dùng để làm gì?

Đánh dấu v vào [] trước ý trả lời đúng.

[] Lễ Báo hiệu phần kết thúc câu

[] Báo hiệu phần giải thích, liệt kê

[] Lễ Báo hiệu sau đó là lời nhân vật

Báo hiệu phần giải thích, liệt kê.

Related Articles

Back to top button