Kho học liệu

Điền chữ d hoặc chữ gi vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền chữ d hoặc chữ gi vào chỗ trống:

…ọc theo những …..òng kênh là những rặng bần cùng những hàng dừa nước. Mặc cho mưa bão, bần vẫn dẻo …..ai vươn cao, lá vẫn mướt xanh hiền lành ……ữa đám dừa nước xanh rì. Mùa bần đơm hoa, muôn vàn bông hoa ……ản dị, hiền hoà, đung đưa theo gió.

Theo Duyên Hương

Dọc theo những dòng kênh là những rặng bần cùng những hàng dừa nước. Mặc cho mưa bão, bần vẫn dẻo dai vươn cao, lá vẫn mướt xanh hiền lành giữa đám dừa nước xanh rì. Mùa bần đơm hoa, muôn vàn bông hoa giản dị, hiền hoà, đung đưa theo gió.

 

Related Articles

Back to top button