Kho học liệu

Điền dấu ngoặc kép vào vị trí thích hợp trong từng câu sau. Giải thích lí do em điền. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Điền dấu ngoặc kép vào vị trí thích hợp trong từng câu sau. Giải thích lí do em điền.

a. Nàng tiên vung cây đũa thần lên và bảo: Em nào làm việc chăm chỉ sẽ được nhận quà.

b. Tôi vẫn nhớ như in lời kể của bà: Cây xoài này, ông mang từ Cao Lãnh về trồng.

c. Hà nắn nót viết vào trang giấy: Tết đã đến thật rồi!

a. Nàng tiên vung cây đũa thần lên và bảo: “Em nào làm việc chăm chỉ sẽ được nhận quà”.

b. Tôi vẫn nhớ như in lời kể của bà: “Cây xoài này, ông mang từ Cao Lãnh về trồng”.

c. Hà nắn nót viết vào trang giấy: “Tết đã đến thật rồi!”

Related Articles

Back to top button