Kho học liệu

Điền tiếng có chữ d hoặc chữ gi vào chỗ trống: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Điền tiếng có chữ d hoặc chữ gi vào chỗ trống:

Thức………

thể…………..

phút…………..

sợi………….

……..bài

……..bầu

……..cộp

……..dép

Thức dậy

thể dục

phút giây

sợi dây

dạy bài

dây bầu

dày cộp

 giả dép

Related Articles

Back to top button