Kho học liệu

Điền vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

(2) Điền vào chỗ trống:

a. Chữ d hoặc chữ r

• ….ê mẹ ……ẫn đàn con …… suối uống nước.

* ……ưới tán phượng, ……àn nhạc ve ngân ra ….. .

b. Vần it hoặc vần ich và thêm dấu thanh (nếu cần)

• Cây m…… sai trĩu quả trông thật th…… mắt. • Mấy chú chim sâu lích ch…… đùa ngh……. trong vòm lá.

a. Chữ d hoặc chữ r

• deê mẹ dẫn đàn con ra suối uống nước.

* dưới tán phượng, dàn nhạc ve ngân ra rả

b. Vần it hoặc vần ich và thêm dấu thanh (nếu cần)

• Cây mít sai trĩu quả trông thật thích mắt.

• Mấy chú chim sâu lích chích đùa nghịch trong vòm lá.

Related Articles

Back to top button