Kho học liệu

Đọc lại bài Thư thăm bạn (SGK, tr.107), cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì. Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo


1. Đọc lại bài Thư thăm bạn (SGK, tr.107), cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì.

Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.


Related Articles

Back to top button