Kho học liệu

Gạch một gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, gạch hai gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Thế nào? trong các câu em vừa đặt ở bài tập 6. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Gạch một gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, gạch hai gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Thế nào? trong các câu em vừa đặt ở bài tập 6.

Học sinh tự thực hiện

Related Articles

Back to top button