Kho học liệu

Hãy chọn yêu cầu kĩ thuật của công việc tưới nước và bón phân khi chăm sóc cây trông. | SBT công nghệ 7 chân trời

12. Hãy chọn yêu cầu kĩ thuật của công việc tưới nước và bón phân khi chăm sóc cây trông.

A. Bón nhiều phân, đặc biệt là phân đạm.

B. Tưới nước, bón phân phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.

C. Tưới nước và bón phân cho cây với lượng nhiều hơn nhu cầu của cây trồng.

D. Tưới nước và bón phân với lượng ít hơn so với nhu cầu của cây trồng.

Related Articles

Back to top button