Kho học liệu

Hãy đánh dấu (V) vào ô trống trước những trường hợp cần tỉa, dặm cây sau nước . | SBT công nghệ 7 chân trời

13. Hãy đánh dấu (V) vào ô trống trước những trường hợp cần tỉa, dặm cây sau nước .

[] Khoảng cách giữa các cây quá thưa

[] Khoảng cách giữa các cây quá dày.

[] Cây yếu, phát triển chậm cần thay thế.

[] Khoảng cách giữa các cây đều nhau.

[] Cây yếu, phát triển chậm cần thay thế.

[] Khoảng cách giữa các cây không đều nhau.

[] Khoảng cách giữa các cây quá thưa

[ x ] Khoảng cách giữa các cây quá dày. 

[] Cây yếu, phát triển chậm cần thay thế.

[] Khoảng cách giữa các cây đều nhau.

[ x ] Cây yếu, phát triển chậm cần thay thế.

[ x ] Khoảng cách giữa các cây không đều nhau.

Related Articles

Back to top button