Kho học liệu

Hãy đánh dấu (x) vào ô trước các công việc chăm sóc cây trồng. | SBT công nghệ 7 chân trời

16. Hãy đánh dấu (x) vào ô trước các công việc chăm sóc cây trồng.

[] Tia, dặm cây.

[] Làm cỏ, vun xới.

[] Kiểm tra đất trồng.

[] Bón phân.

[] Tưới nước, tiêu nước.

[] Phòng trừ sâu, bệnh cho cây.

[ X ] Tia, dặm cây.

[ X ] Làm cỏ, vun xới.

[  ] Kiểm tra đất trồng.

[ X ] Bón phân.

[ X ] Tưới nước, tiêu nước.

[ X ] Phòng trừ sâu, bệnh cho cây.

Related Articles

Back to top button