Kho học liệu

Hãy xác định vị trí cửa nguyên tố có Z = 26 trong bảng tuần hoàn và giải thích. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

5.14. Hãy xác định vị trí cửa nguyên tố có Z = 26 trong bảng tuần hoàn và giải thích.

Nguyên tố có Z = 26 có cấu hình electron $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{6}4s^{2}$

Vậy nguyên tố ở

  • ô số 26 (do Z = 26),
  • chu kì 4 (vì có 4 lớp e), 
  • nhóm B do electron cuối cùng điền vào phân lớp d.
  • nhóm VIIIB (do n = 6 + 2 = 8)

Related Articles

Back to top button