Kho học liệu

Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển nước từ rễ lên thân ở thực vật?

32.2. Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển nước từ rễ lên thân ở thực vật?

A. Khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân, phần mép vỏ phía dưới bị phình to.

B. Khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân, phần mép vỏ phía trên bị phình to.

C. Hiện tượng lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng.

D. Khi ngắt bỏ phần thân của cây, ở vết cắt có rỉ nhựa.

  • D. Khi ngắt bỏ phần thân của cây, ở vết cắt có rỉ nhựa.

=> Cắt cây thân thảo đến gần gốc, sau vài phút sẽ thấy những giọt nhựa rỉ ra từ phần thân cây bị cắt. Đó chính là những giọt nhựa do rễ đẩy từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở thân.

Related Articles

Back to top button