Kho học liệu

Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là | SBT công nghệ 7 chân trời

12. Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là.

A. cây còi cọc, kém phát triển, vàng lá, năng suất thấp.

B. cây có nhiều lá, năng suất thấp.

C. cây dễ bị côn trùng gây hại.

D. cây thường ra trái muộn và cảnh lá sum sẽ.

Related Articles

Back to top button